Εξορίζοντας τους πρώτους χριστιανούς (σ. 39-44)

ΑΡΘΡΑ

Δημήτρης Ι. Κυρτάτας

Καθηγητής της Ύστερης Αρχαιότητας

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη: Το άρθρο αυτό ασχολείται με τα αιτήματα που υπέβαλλαν το 311 οι κάτοικοι ορισμένων πόλεων στο ασιατικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τον Μαξιμίνο για εξορία των χριστιανών. Τα αιτήματα αυτά εντάσσονται στον γενικότερο διωγμό που ασκήθηκε τον πρώιμο τέταρτο αιώνα. Διαφέρουν ωστόσο από άλλα μέτρα διότι εμφανίζονταν ως επιθυμία των παγανιστικών μαζών, όχι της αυτοκρατορικής διοίκησης. Απαιτούν έτσι ιδιαίτερη πραγμάτευση που λαμβάνει υπόψη τις αντιχριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις προγενέστερων εποχών.

Summary: This paper deals with petitions presented to Maximinus in 311 by the inhabitants of various cities living in the Asiatic section of the Roman Empire, requesting the banishment of Christians. These petitions were part of the more general persecution of the early fourth century. They differ, however, from other measures because they appear as requests of the pagan masses, not the imperial administration. It is, therefore, necessary to treat them separately in relation to other antichristian demonstration of earlier periods.

Εξορίζοντας τους χριστιανούς (pdf)