Οι Αντιοχείς ενώπιον του θανάτου μετά την καταστροφή των ανδριάντων του Θεοδοσίου το 387 μ.Χ. (σ. 53-59)

ΑΡΘΡΑ

Παρασκευή Κουρκουβάτη

Διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας

 

Περίληψη: Σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη του συναισθήματος του φόβου στην αρχαιότητα μέσα σε μια κρίσιμη κατάσταση. Το 387 εκδηλώθηκε στάση στην Αντιόχεια με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν οι ανδριάντες του Θεοδοσίου. Μέσα από τις πηγές που μαρτυρούν το γεγονός έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τα συναισθήματα των Αντιοχέων και ιδιαιτέρως του φόβου, πριν τον μαζικό θάνατο, όπως πίστευαν, τις αντιδράσεις τους και τις αλλαγές που επέφερε ο φόβος, έστω και προσωρινά, σε ολόκληρη τη δομή της κοινωνίας.

Summary: The aim of the article is the study of the emotion of fear in antiquity inside a crucial situation. In 387 in Antioch was caused a riot with the result to be ruined the statues of Theodosius. From the sources that record the fact we have the possibility to study the emotions of people in Antioch and particularly the fear, before the massive death, as they believed, their reactions and the changes that the fear caused, even temporarily, in the whole society. 

 

Οι Αντιοχείς ενώπιον του κινδύνου (pdf)