9 θέσεις σύμβασης έργου στην Ακαδημία Αθηνών

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και μέλος της Κοινοπραξίας «Απολλωνίς» την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών).

Για την κάλυψη των αναγκών της πράξης ζητούνται εννέα (9) άτομα για την ερευνητική υποστήριξη του έργου για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

 1. Ένας συνεργάτης ειδικότητας ιστορικού (κωδ.01)
 2. Ένας συνεργάτης ειδικότητας ιστορικού (κωδ.02)
 3. Ένας συνεργάτης ειδικότητας ιστορικού (κωδ.03)
 4. Ένας συνεργάτης ειδικότητας φιλολόγου (κωδ.04)
 5. Ένας συνεργάτης ειδικότητας ανθρωπολόγου (κωδ.05)
 6. Ένας συνεργάτης ειδικότητας γλωσσολόγου (κωδ.06)
 7. Ένας συνεργάτης ειδικότητας θεατρολόγου (κωδ.07)
 8. Ένας συνεργάτης ειδικότητας κλασικού αρχαιολόγου (κωδ.08)
 9. Ένα άτομο ως Διοικητικό-υπεύθυνο δράσεων (κωδ.09)

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών – Προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (βλ. Υπόδειγμα στο παράρτημα Ι) συνοδευόμενη από:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μη επικυρωμένα)
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία
 • Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στην ειδικότητα που αφορά η αίτηση (παράρτημα 2). σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:

Προς την Ακαδημία Αθηνών – ΕΛΚΕ

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την σύναψη εννέα (9) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο έως και την 10η Ιανουαρίου 2018, ώρα 12:00μ.μ.

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τo ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (gmarinos@academyofathens.gr, υπ’ όψιν κ. Γ. Μαρίνου ή mspil@academyofathens.gr κας Μ. Σπηλιωτοπούλου) το αργότερο έως 3 Ιανουαρίου 2018. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα το αργότερο έως 5 Ιανουαρίου 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι εξής:

Α) Μαρία Σπηλιωτοπούλου, mspil@academyofathens.gr (για πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο)

Β) Γιώργος Μαρίνος, gmarinos@academyofathens.gr (για πληροφορίες εκτός του φυσικού αντικειμένου)

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/9-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b1/