Το ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις

ΑΡΘΡΑ

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

MA in Ancient History

 

Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τις απόκρυφες πράξεις των αποστόλων για τα ταξίδια. Προσπαθούμε να βρούμε όψεις της κοσμικής ιστορίας που δεν ήταν στις προθέσεις των συγγραφέων να παρουσιάσουν. Διαβάζοντας τις Πράξεις  Ιωάννου, Πέτρου, Θωμά, Παύλου και τα Κλημέντια θα διαπιστώσουμε ότι οι λιγοστές πληροφορίες που μας παρέχονται για τον τρόπο και τα προβλήματα του ταξιδιού κατά τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ συμφωνούν με αυτά που γνωρίζουμε από άλλες πηγές. Τονίζουν ίσως με μεγαλύτερη έμφαση ένα συγκεκριμένο φόβο για αυτό, τον φόβο του ναυαγίου στην θάλασσα.

Summary: This paper examines the information on travel that can be obtained from the apocryphal   Acts of the Apostles. It brings out aspects of secular history which it was not the original intention of the writers to convey. In reading the Acts of  John, Peter, Thomas and Paul and Clementia, we find that the few details provided regarding the ways and problems of travel from the first to the fourth Century A.D. are in accordance with what is known from other sources. What is emphasized, perhaps more strongly, is a particular fear in relation to travel, the fear of a shipwreck in the sea. 

 

Tο ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις (pdf)

Saluum lotum! Καλόν ἔστι τό ζῆν! Όψεις της θρησκευτικότητας του πλήθους στα πρώιμα μαρτυρολόγια (σ. 10-14)

ΑΡΘΡΑ

Ελένη Ν. Ευαγγέλου

Υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Τέχνης

 του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

Περίληψη: Στόχος του άρθρου είναι η προσέγγιση παραγνωρισμένων πτυχών της συλλογικής θρησκευτικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τα πρώιμα μαρτυρολόγια. Ορισμένα αγιολογικά κείμενα, από το δεύτερο έως τον τρίτο αιώνα μ.Χ, επιτρέπουν τη μελέτη της ψυχολογίας των μαζών στη Ρωμαϊκή κοινωνία. Οι αντιδράσεις των ανώνυμων θεατών καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα συναισθημάτων. Το πλήθος παρουσιάζεται με ρεαλισμό  και αντιστέκεται σε κατηγοριοποιήσεις: συχνά, η βία συνυπάρχει και εναλλάσσεται με τον οίκτο.

Summary: This paper aims to approach certain aspects of collective religiosity, as manifested through early martyrdom accounts. Some hagiological texts, dating from the second to the third century AD, allow us to study the psychology of the masses in Roman society. The reactions of anonymous spectators include a wide variety of emotions. The crowd is presented realistically, and resists categorization: violence often coexists and alternates with pity.

 

Saluum lotum! Καλόν ἔστι τό ζῆν! (pdf)

 

Slaves and early Christianity. Serving God rather than human masters (σ.1-9)

ΑΡΘΡΑ

Δημήτρης Ι. Κυρτάτας

Καθηγητής της Ύστερης Αρχαιότητας

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Περίληψη: Το άρθρο αυτό ασχολείται με τη θέση των δούλων στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και τις αντιλήψεις των πρώτων χριστιανών γύρω από τον θεσμό της δουλείας. Προσκομίζει μαρτυρίες που δείχνουν ότι μολονότι οι χριστιανοί δεν επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στον προσηλυτισμό των δούλων και δεν υποστήριξαν τη χειραφέτησή τους, υπήρχαν αρκετοί δούλοι στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες που αφοσιώθηκαν στη νέα τους θρησκεία, αποδεχόμενοι ακόμα και τον μαρτυρικό θάνατο σε περιόδους διωγμών.

Summary: This paper deals with the position of slaves within the early Christian communities and the views of the early Christians in respect to slavery as an institution. The testimonies produced suggest that although Christians did not give any priority to the conversion of slaves and did not promote their emancipation, there were several slave in the early Christian communities devoted to their new religion, that went as far as accepting martyrdom.

 

Slaves and early Christianity (pdf)