Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα πεδίο, στο πλαίσιο των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση – Επιστημονικό Πεδίο στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στη διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b9%cf%89%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1/