Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2020-2021

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 02-07-2020 14:00

Υποβολή αίτησης: https://rc.ionio.gr/edbm/

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψήφιου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση:

Επιστημονικά πεδία: “Ιστορία Διεθνών Σχέσεων”, “Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία από τις Απαρχές στην Κλασική Περίοδο”, “Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστοριογραφία”, “Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα”, “Μορφή και Περιεχόμενο του Γραπτού Λόγου στο πλαίσιο της ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά”, “Αγγλική γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση”, “Λογοτεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα”, “Περιγραφή & Διαχείριση Ψηφιακών Τεκμηρίων”, “Περιγραφή, Διαχείριση και Διατήρηση Αρχείων”, “Δημιουργικότητα, Πληροφόρηση & Καινοτομία σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης”, “Γλώσσες Προγραμματισμού Κοινωνική Πληροφορική”, “Επεξεργασία Πληροφορίας σε Σύγχρονες Εφαρμογές”, “Παραγωγή και Δημιουργία Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού Έργου”, “Οπτικοακουστικές Τέχνες και Φυσικές Επιστήμες”, “Διαδραστικά – πολυμεσικά συστήματα μεικτής πραγματικότητας”, “Ιστορία & Θεωρία της Σύγχρονης Τέχνης: Διευρυμένα Μέσα, Μέθοδοι και Πρακτικές”, “Μουσική Τεχνολογία και Συστἠματα Διάδρασης”, “Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής και Σύνθεση”, “Διεὐθυνση Μικτής Χορωδίας”, “Κιθάρα”, “Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων”, “Ανάλυση και Βιοδιυλιστήρια Τροφίμων”, “Ενζυμολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων”, “Μουσική Πληροφορική – Πολυμέσα”, “Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων”, “Σύγχρονες πρακτικές στην ερμηνεία και τη διδασκαλία της μουσικής”, “Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες”, “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν”, “Νέα Μέσα Επικοινωνίας”, “Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης”, “Χημεία & Έλεγχος Περιβάλλοντος”, “Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών”, “Πληροφοριακά Συστήματα & Αλληλεπίδραση”, “Οικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός”, “Διοίκηση και Οικονομικά του Τουρισμού”, “Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Λειτουργιών Τουριστικών Επιχειρήσεων”, “Διοίκηση και Μάρκετινγκ του Τουρισμού”, “Αγγλική Γλώσσα”, “Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές Πτυχές του Τουρισμού”.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2010.
 2. δεν κατέχει:
  – θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
  – θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  – θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  – θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α
  i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  ii. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,
  iii. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος,
  iv. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  v. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%80-5/