Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών, προσκαλεί διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ελληνικής ιθαγένειας, να υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για την χορήγηση ετήσιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Θα επιλεγούν συνολικά έως 6 προτάσεις και η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συνολικά, καταβαλλόμενο σε 4 δόσεις των 2500 ευρώ, ανά τρίμηνο.
Οι υπότροφοι θα διαμένουν δωρεάν στο Ινστιτούτο, ενώ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο και τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου καθ’ όλη τη διάρκεια της Υποτροφίας. Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν, ανά τρίμηνο, πλήρη έκθεση της πορείας της έρευνάς τους στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, ο οποίος θα την παρουσιάζει στην τριμηνιαία συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, που θα αποφασίζει για τη συνέχεια της υποτροφίας. Η χορήγηση υποτροφιών υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

• Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη στο επιστημονικό πεδίο των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και να εκπονηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
• Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το Ινστιτούτο, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
• Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους χρηματοδότησης από το Ινστιτούτο, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, η οποία θα διενεργείται στην έδρα του Ινστιτούτου.

Υποβολή

Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση eeiv@mfa.gr και αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας Παπαχριστοδούλου.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα ερωτήματά τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Διάρκεια υποβολής: από 20 Μαρτίου έως και 20 Μαΐου 2019.

 

Οδηγίες

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και αγγλικά. Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα ιταλικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα
συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στις άλλες δύο γλώσσες.
• Στην αίτηση, η οποία θα απευθύνεται προς την Εποπτική Επιτροπή του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών», θα πρέπει να περιέχονται τα εξής:

1. Το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και τα προσωπικά στοιχεία
επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, καθώς και αριθμός τηλεφώνου
2. Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα στο οποίο θα περιέχονται οι σπουδές, η επιστημονική δράση, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές σε συνέδρια, οι γλώσσες που γνωρίζει ο/η υποψήφιος/α και οτιδήποτε άλλο ενισχύει την επιστημονική του/της εικόνα.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υπότροφος άλλου Ιδρύματος και ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό υπόμνημα είναι αληθή.
4. Το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης
5. Ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης
6. Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (Όχι περισσότερες από 500 λέξεις ανά γλώσσα)
7. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης στα ελληνικά και αγγλικά (Όχι περισσότερες από 2.000 λέξεις ανά γλώσσα). Στην περιγραφή θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι στόχοι, η μεθοδολογία, η επιστημονική συμβολή της προτεινόμενης έρευνας, ενδεικτική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
8. Αναφορά στη γλώσσα υποβολής της τελικής επιστημονικής μελέτης

Αξιολόγηση

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.postaugustum.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b9%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%84/