Ὄρνις φανεῖσα δουλίδα καλὴν νόει.  Η γυναικεία δουλεία στα Ονειροκριτικά κείμενα (σ. 43-53)

ΑΡΘΡΑ

Κόκκορη Βασιλική

PhD Βυζαντινολόγος, ΑΠΘ

vkokkori@arch.ntua.gr

Περίληψη: H μελέτη των Βυζαντινών ονειροκριτικών πηγών (Ονειροκριτικά) προσφέρει στους ιστορικούς έναν ανεκτίμητο πλούτο πληροφοριών για τον καθημερινό βίο, τις κοινωνικές αντιλήψεις  αλλά και τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η διερεύνηση  των  αντιλήψεων  και των δομών που καθορίζουν και διαμορφώνουν τον ρόλο της υπόδουλης γυναίκας μέσα από την οπτική των ονειροκριτικών πηγών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι σχέσεις της δούλης με τον κύριο και την κυρία της, η καταπίεση και η εκμετάλλευση -οικονομική και σωματική-, οι καθημερινές τους δραστηριότητες, η ποιότητα ζωής, η απελευθέρωση και η αυτενέργειά τους στη βυζαντινή κοινωνία, με γνώμονα τον χρόνο συγγραφής των ονειροκριτικών κειμένων, που ξεκινά από τον 2ο αι. μ.Χ. και ολοκληρώνεται κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους (15ος αι.  μ.Χ.).

Η γυναικεία δουλεία στα Ονειροκριτικά κείμενα (pdf)