Το ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις (σ. 15-20)

ΑΡΘΡΑ

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

MA in Ancient History

 

Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τις απόκρυφες πράξεις των αποστόλων για τα ταξίδια. Προσπαθούμε να βρούμε όψεις της κοσμικής ιστορίας που δεν ήταν στις προθέσεις των συγγραφέων να παρουσιάσουν. Διαβάζοντας τις Πράξεις  Ιωάννου, Πέτρου, Θωμά, Παύλου και τα Κλημέντια θα διαπιστώσουμε ότι οι λιγοστές πληροφορίες που μας παρέχονται για τον τρόπο και τα προβλήματα του ταξιδιού κατά τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ συμφωνούν με αυτά που γνωρίζουμε από άλλες πηγές. Τονίζουν ίσως με μεγαλύτερη έμφαση ένα συγκεκριμένο φόβο για αυτό, τον φόβο του ναυαγίου στην θάλασσα.

Summary: This paper examines the information on travel that can be obtained from the apocryphal   Acts of the Apostles. It brings out aspects of secular history which it was not the original intention of the writers to convey. In reading the Acts of  John, Peter, Thomas and Paul and Clementia, we find that the few details provided regarding the ways and problems of travel from the first to the fourth Century A.D. are in accordance with what is known from other sources. What is emphasized, perhaps more strongly, is a particular fear in relation to travel, the fear of a shipwreck in the sea. 

 

Tο ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις (pdf)