Ο σταυρός, η σταύρωση και τα όνειρα (σ. 60-64)

ΑΡΘΡΑ

Μαρώ Τριανταφύλλου

Δρ. Αρχαίας Ιστορίας

Περίληψη: Το άρθρο αυτό συζητά το θέμα της σταύρωσης ως τιμωρητικής πρακτικής των αρχαίων χρόνων, επιβαλόμενης συνήθως σε καταδίκους από κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα και πάντως επενδυμένης με διάθεση εξευτελισμού του εκτελουμένου. Η συχνότητα απόδοσης της ποινής ήταν τέτοια ώστε η σταύρωση αλλά και ο σταυρός μόνος πέρασαν στην συμβολική των ονείρων και έγιναν αντικείμενο μελέτης και ερμηνείας από τους ασχολούμενους με την  ονειροκριτική, όπως ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός, που διαθέτει στα Ονειροκριτικά του μια ολόκληρη κατηγορία με όνειρα που περιέχουν σταύρωση και των οποίων η ερμηνεία αλλάζει ανάλογα με την κοινωνική θέση και τα συμφέροντα του ονειρευτή.

Summary: This article argues the crucifixion as a punishment practice during the antiquity, usually imposed on convicts of low social and economical levels, also with a humiliating and degrading disposition against the moribund. The frequency of this penalty is proved by the fact that cross and crucifixion became part of the writers working on the interpretation of dreams, such as Artemidorus Daldianus, who makes a separated category of dreams containing images of crosses or crucifixions. Τhe interpretation of this kind of symbols depends on the social position of the dream-maker.

 

Ο σταυρός, η σταύρωση και τα όνειρα (pdf)