Η χειροτονία ενός Άραβα φυλάρχου (p. 42-48)

ΑΡΘΡΑ

Τσουλκανάκης Κ. Δημήτριος

Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας

 

Περίληψη: Ο Κύριλλος Σκυθοπολίτης, ως ο διασημότερος βιογράφος αγίων του Βυζαντίου, αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι αγιολογικές πηγές για τη μελέτη της κοσμικής ιστορίας. Ο Κύριλλος αποτυπώνει με την πένα του σημαντικά γεγονότα σχετικά με την στρατιωτική και εκκλησιαστική ιστορία της Παλαιστίνης, άγνωστα εν πολλοίς σε άλλες πηγές. Ο Βίος του οσίου Ευθυμίου που συνέγραψε μεταξύ άλλων ο Κύριλλος, αποτελεί την μοναδική σωζόμενη πηγή για την αραβόφωνη επισκοπή Παρεμβολής στην Παλαιστίνη. Παράλληλα, ο Κύριλλος κατέγραψε και την ιστορία του ιδρυτή της επισκοπής Παρεμβολής, του Ασπέβετου-Πέτρου. Ο τελευταίος υπήρξε και ο πρώτος ιστορικά φύλαρχος Παρεμβολής, με καθήκον να προστατεύει τη ζωή των μοναχών και τις περιουσίες των μονών τους στην έρημο της Ιουδαίας και την κοιλάδα του ποταμού Ιορδάνη.

Summary: Cyrillus Scythopolites, the most noted biographer of saints in Byzantium, proves the importance of hagiographical sources in the study of secular history. Cyrillus illustrates important facts related to the military and ecclesiastical history of Palestine, in good part unknown to other sources. The Life of Saint Efthymios, which Cyrillus co-wrote among others, is the only extant source concerning the Arabic Diocese of Parembole. At the same time, Cyrillus recorded the history of the founder of the Diocese of Parembole, Aspevetos-Peter. The latter was historical the first recorded phylarchos (=tribal chief) of Parembole, exercising the duty of protecting the lives of the monks and the property of their monasteries in the Desert of Judea and the valley of the Jordan River.

Η χειροτονία ενός Άραβα φυλάρχου (pdf)